Let’s make it happen

Our Product

Product

Mir sinn eng Mini Entreprise aus dem LCD an mir maachen ee Kartespill (Quartett) iwwer Lëtzebuerg. D’Kaartespill soll d’Regioun Lëtzebuerg an engem neie Bléckwénkel duerstellen an op dësem Site kënnt dir nach weider Informatiounen zu deenen verschiddenen Themen kréien.

We are a Mini Entreprise based in Diekirch and we produce a card game about Luxembourg. This game should present you Luxembourg under a new aspect. This website provides you additional information about the different categories

Idea

Lëtzebuerg an engem neie Bléckwénkel duerstellen an Iech déi verschidden Aspekter vu Lëtzebuerg méi no bréngen.

Present Luxembourg under a new aspect and provide you additional information about the different categories in the game.

Card game

Ee Quartett, bei deem et drëm geet 4 Kaarten vun der selwechter Kategorie ze kréien. Ee Spill fir Jonk an Aal.

A quartett where the goal is to get 4 cards of one category. Designed for young and old people.

Game rules
Let’s make it happen

Eist Kaartespill ass an Zesummenaarbescht mat der Initiative “Luxembourg, Let’s make it happen” entstane.

The card game was developed together with the “Luxembour, Let’s make it happen” initiative. 

ORDER

Geschicht

Kaarten an der Kategorie A:

A1 – Europa
A2 – Monarchie
A3 – Schlässer
A4 – Stol

Regiounen

Kaarten an der Kategorie B:

B1 – Éislek 
B2 – Mëllerdall
B3 – Minett
B4 – Musel

Monumenter

Kaarten an der Kategorie C:

C1 – Gëlle Fra 
C2 – Kasematten
C3 – Kathedral
C4 – Mudam

Sport

Kaarten an der Kategorie D:

D1 – Schwammen 
D2 – Velossport
D3 – Nuetsmarathon
D4 – Tennis

Traditiounen

Kaarten an der Kategorie E:

E1 – Nationalfeierdag 
E2 – Sprangprëssessioun
E3 – Schueberfouer
E4 – Oktav

Economie an Inovatiounen

Kaarten an der Kategorie F:

F1 – Satellitten 
F2 – Space Mining
F3 – Fuerschung
F4 – Finanzplaz

Gastronomie

Kaarten an der Kategorie G:

G1 – Wäin 
G2 – Miseler Friture
G3 – Judd mat Gaardebounen
G4 – Macaron

Kultur a Gesellschaft

Kaarten an der Kategorie H:

H1 – Musek 
H2 – Multikulturell Gesellschaft
H3 – Filmer
H4 – Philharmonie

Order

Order our game online and we deliver it to you.

10€

per Game

Available Now!

Free shipping

ORDER now

Partner

Contact

Contact us now and we get back to you as soon as possible.

By submitting this form, you agree that your data is processed and handled by us in order to get back to you. You have the right to request the deletion of this contact data.